• Shri Mohan Charan Majhi
    Hon'ble Chief Minister
    Shri Mohan Charan Majhi
PRINCIPAL ASSISTANT OF THE AGENT SAMBALPUR, SOUTH WEST FRONTIER AGENCY
Sl. No.NameTerm
1Dr. J. Cadenhead1850-51
2J. Johnstone1851-52
3T. J. Emerson1852-53
4J. Campbell1853-54
SENIOR ASSISTANT COMMISSIONER, SAMBALPUR, CHHOTA NAGPUR DIVISION
Sl. No.NameTerm
1J. Campbell1854-55
2T. J. Emerson1855-56
3R.T. Levi1856-58
4Col. Foster (Military Governor)1859-60
DEPUTY COMMISSIONER, SAMBALPUR, DISTRICT ORISSA DIVISION, BENGAL
Sl. No.NameTerm
1Capt. J.W. Forester1860-61
2Maj. H.B Impey1861-62
DEPUTY COMMISSIONER, SAMBALPUR DISTRICT, CHHATTISGARH DIVISION, THE CENTRAL PROVINCES
Sl. No.NameTerm
1Maj. H.B Impey1862-63
2Col. A.B Cumberledge1863-66
3Lt. (later Capt.) M.M Bowie1866-76
4Col. W.T Brooke1876-77
5Maj. F.A Scott1876-77
6W.A. Nedham, ICS1881
7Maj. T.W McDougall1881-83
8T. Drysdale, ICS1883-85
9J.P. Goodridge, ICS1885-88
10H.H Priest, ICS1888
11Col. W. Vertue1888-90
12A.S. Womack, ICS1890-91
13H.A Crump, ICS1891
14H.H Priest, ICS1891-92
15H. A Crump, ICS1892-93
16J. Walker, ICS1893-94
17R.A.B Chapman, ICS1894-97
18Capt. O.J Obbard1897
19W.N Maw, ICS1898
20F.S Alcock, ICS1898-91
21C.A.P Rogers, ICS1901
22S.M Chitnavis, ICS1901-06
DEPUTY COMMISSIONER AND COLLECTOR SAMBALPUR DISTRICT, ORISSA DIVISION, BENGAL
Sl. No.NameTerm
1S.M Chitnavis, ICS1906-07
2A.N Moberly, ICS1907-11
3W.M Crawford, ICS1911-15
4M. Roy, ICS1915-17
5A.L Inglis, ICS1917-23
6W.H Lewis, ICS1923-25
7F.C King, ICS1925-28
8J. Johnston, ICS1928-30
9Nilamani Senapati, ICS1930-34
10N.P Thadani, ICS1934
11D.P.S Sharma, ICS1934-35
12V.K.B Pillai, ICS1935-36
DEPUTY COMMISSIONER AND COLLECTOR SAMBALPUR DISTRICT, ORISSA
Sl. No.NameTerm
1R.C Das1936-38
2R.C.S Bell, ICS1938-40
3Muhammad Azfar, ICS1940-41
4N.K Ghosh1941-42
5Muhammad Azfar, ICS1942-44
6V. Ramanathan, ICS1945-46
7M.N Guha1946
8R.S Swan, ICS1946-47
9B.S Mohanty, IAS1947-48
10D.C Das1948-49
11K.S Raghupathi, IAS1949-51
12S.K Bose, IAS1951-52
13R.P Padhi, IAS1952-53
14Ayodhya Prakash, IAS1953-55
15K.S. Ramachandran, IAS1955-57
16K.S. Chandrashekharan, IAS1957-59
17S.N Mishra, IAS1959-60
18C.G Somiah, IAS1960-61
19S.N Mishra, IAS1961-63
COLLECTOR AND DISTRICT MAGISTRATE SAMBALPUR DISTRICT
Sl. No.NameTerm
1M.K Kukreja, IAS1963-65
2S.S Mohapatra, OAS1965
3P. Tripathy, IAS1965-67
4S. Kanungo, IAS1967-68
5N.C Behuria, IAS1968-70
6P.K Dey, IAS1970-71
7S. Ghose, IAS1971-72
8D.K Chatterjee, IAS1972-73
9P. Mukhopadhyay, IAS1973-74
10N. Mohanty, IAS1974-75
11S. Bandopadhyay, IAS1975-76
12U.C Jena1976-77
13S.B Mishra1977-78
14S.N Khuntia, IAS1978-80
15S.K Menon, IAS1980
16A.K Tripathy, IAS1980-83
17G.C Mohapatra1983-84
18U.S Bhatia, IAS1984-86
19G.M Kumar1987-88
20Chinmoy Basu, IAS1988-89
21H.S Chahar, IAS1989-91
22M.M Panda1991-92
23A.P Padhi, IAS1992
24S.N Tripathi, IAS1992-94
25Tuhin K. Pandey, IAS1994-95
26N.K Mishra, IAS1995-97
27Anu Garg, IAS1997-98
28Nikunja B. Dhal, IAS1998
29Syed M. Osatullah, IAS1998-99
30G. Mathivathanan, IAS1999
31M. Jena2000
32Sushil K. Lohani, IAS2001-02
33Santosh K. Sarangi, IAS2002-03
34Surendra Kumar, IAS2003-04
35Vishal Gagan, IAS2004-06
36L.N Nayak, IAS2006-08
37P.K Pattnaik2008-09
38H.K Dash2009-11
39Dr. M. Darswal, IAS2011-12
40P.K Rath2012-13
41Balwant Singh, IAS2013-16
42Samarth Verma, IAS2016-19
43Shubham Saxena, IAS2019-22
44Dibyajyoti Parida, IAS2022
45Ananya Das, IAS2022-Till date